Regulamin serwisu

Regulamin serwisu telefonów komórkowych Smart-Service GSM

1-Punkt Serwisowy Smart-Service GSM świadczy pogwarancyjne usługi serwisowe. Celem podjęcia się naprawy przez Punkt Serwisowy warunkiem koniecznym jest wypełnienie i podpisanie dowodu nadania sprzętu do serwisu. Wypełnienie formularza zlecenia naprawy jest możliwe tylko po akceptacji niniejszego regulaminu.

2-Standardowy czas naprawy wynosi 7 dni roboczych i liczony jest od dnia akceptacji kosztorysu zlecenia. Kosztorys jest przedstawiany Zlecającemu do akceptacji w momencie zdania sprzętu lub w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia Zlecenia. Klient ma 7 dni na akceptację naprawy po otrzymaniu jej Kosztorysu. Upłynięcie tego terminu rozumiane jest jako rezygnacja z naprawy. W przypadki konieczności zakupu części zamiennych od firm trzecich termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest informowany celem akceptacji wydłużonego terminu naprawy lub złożenia rezygnacji z niej.

3-Na wykonaną naprawę oraz wymienione części i podzespoły, Klient otrzymuje jednomiesięczną gwarancję, pod warunkiem prawidłowego eksploatowania urządzenia i stosowania materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta sprzętu lub PS

4-Kosztorys usługi zostanie uzgodniony na miejscu w momencie oddawania telefonu do serwisu bądź z Klientem drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody na kosztorys, Klient zobowiązany jest pokryć koszty ekspertyzy technicznej w wysokości 20 zł. Telefon zostanie wydany z serwisu tylko po uiszczeniu tej opłaty.

5-Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty zlecenia naprawy zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C., traktowane jest jako chęć wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.

6-Punkt Serwisowy informuje, iż w przypadku naprawy pogwarancyjnej płyty głównej telefonu wykonywanej w PS, może ona ulec uszkodzeniu i w rezultacie okazać się nienaprawialna. Uszkodzenie może wystąpić w przypadku wylutowywania i wlutowania elementów elektronicznych BGA gdzie możliwe jest uszkodzenie pól lutowniczych, a w rezultacie trwałe uszkodzenie telefonu i brak możliwości jego naprawy – w sporadycznych przypadkach może nastąpić pogorszenie stanu działania telefonu. Sytuacja ta może mieć również miejsce podczas wymiany oprogramowania, przyczyną może być wada ukryta układów pamięci. W takich przypadkach Punkt Serwisowy nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe uszkodzenie telefonu.

7-Punkt Serwisowy nie odpowiada przed Klientem, za inne usterki i wady ukryte występujące w telefonie w momencie oddawania aparatu do naprawy. Punkt Serwisowy wykonuje naprawę elementu i usterki wskazanej przez klienta w Zleceniu Naprawy i tylko na wykonaną przez siebie usługę udziela gwarancji Punkt Serwisowy jednoznacznie wyklucza założenie i tezę, że telefon z pominięciem usterki zgłoszonej w Zleceniu Naprawy jest w pełni sprawny.

8-Podczas wykonywanego zlecenia istnieje prawdopodobieństwo, że podczas naprawy zostanie stwierdzona dodatkowa usterka, o ewentualnej zmianie kosztów naprawy Punkt Serwisowy jest zobowiązany poinformować telefonicznie Klienta na podany przez niego numer w Zleceniu Naprawy. W przypadku, gdy klient nie wyrazi zgody na dodatkowe koszty, technik Punktu Serwisowego ma prawo odmówić wykonania wcześniejszego zlecenia, jednak nie zwalnia to Klienta z poniesienia kosztów Ekspertyzy w kwocie 20 zł brutto.

9-W żadnych okolicznościach serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci telefonu.

10-W przypadku zlecenia wykonania naprawy telefonu uszkodzonego wskutek zalania/zamoczenia/narażenia na inny kontakt z cieczą, przyczyny zaistniałych uszkodzeń wykluczają udzielenie przez Punkt Serwisowy jakiejkolwiek gwarancji na wykonaną naprawę oraz iż przywrócenie pełnej lub częściowej funkcjonalności telefonu może być z tego powodu niemożliwe, na co Klient wyraża zgodę i bierze na siebie ryzyko związane z wykonaniem takiej naprawy oraz dalszym eksploatowaniem tego telefonu.

11-Klient w chwili nadania sprzętu do serwisu oświadcza że sprzęt oddany do naprawy jest pozbawiony wszelkich wad prawnych. Jakie kolwiek roszczenia osób trzecich, firm i instytucji nie dotyczą serwisu.

11.1-Klient własnoręcznie podpisuje zgodę na warunki Serwisu podczas wydawania sprzętu do naprawy o treści: Serwis nie bierze odpowiedzialności za ewentualną utratę danych z pamięci urządzenia, jak też za karty SIM lub karty SD które powinny zostać wyjęte. Klient został poinformowany iż w trakcie czynności serwisowych-wskutek wad ukrytych- stan sprawności urządzenia może ulec pogorszeniu- na co wyraża zgodę.Urządzenia po zalaniu mogą odzyskać jedynie część funkcjonalności. Wycena naprawy wobec rezygnacji z wykonania naprawy serwisowej wiąże się z opłatą w wysokości 20 zł /opłata za czas serwisowy/.Punkt Serwisowy jednoznacznie wyklucza założenie i tezę, że telefon z pominięciem usterki zgłoszonej w Zleceniu naprawy jest w pełni sprawny. OŚWIADCZENIE KLIENTA: W przypadku nie odebrania w terminie 14 dni od daty zlecenia urządzenia którego nie można naprawić lub naprawa przewyższa koszty urządzenia /wartość złomu użytkowego/-wyrażam zgodę na nieodpłatna utylizację bez ponoszenia kosztów opłaty serwisowej Szczegóły w REGULAMINIE SERWISU na stronie http://hitcom.pl Klient oświadcza że zapoznał się z Regulaminem i go w pełni akceptuje.

12- Zgodnie z powyższym oświadczeniem, po upływie 14 dni od daty zlecenia Serwis powiadamia Klienta o przekazaniu sprzętu do magazynu depozytowego. Za każde rozpoczęte 30 dni przechowywania naliczana jest opłata magazynowa w kwocie 20 zł. Po upływie terminu wskazanego w pkt.5 urządzenie zostaje zutylizowane.

13-Odbiór telefonu z Punktu Serwisowego może nastąpić jedynie po zwrocie dowodu nadania sprzętu do serwisu. W przypadku zagubienia formularza istnieje po stronie Klienta obowiązek udokumentowania własności.

14-Ewentualne reklamacje napraw wykonanych przez Punkt Serwisowy będą rozpatrywane indywidualnie w terminie do 14 dni kalendarzowych. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy – a w sytuacji, gdy jest ona niemożliwa , przysługuje mu prawo do zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku i jest integralną częścią zakresu Usług Serwisowych