Regulamin serwisu telefonów komórkowych Smart-Service GSM

1-Punkt Serwisowy Smart-Service GSM świadczy pogwarancyjne usługi serwisowe. Celem podjęcia się naprawy przez Punkt Serwisowy warunkiem koniecznym jest wypełnienie i podpisanie dowodu nadania sprzętu do serwisu. Wypełnienie formularza zlecenia naprawy jest możliwe tylko po akceptacji niniejszego regulaminu. Klient w chwili nadania sprzętu do serwisu oświadcza że sprzęt oddany do naprawy jest pozbawiony wszelkich wad prawnych. Roszczenia osób trzecich, firm i instytucji nie dotyczą Serwisu.

1a-Standardowy czas naprawy wynosi nie mniej jak 7 dni roboczych i liczony jest od dnia akceptacji kosztorysu zlecenia. Kosztorys jest przedstawiany Zlecającemu do akceptacji w momencie zdania sprzętu lub w terminie do 1 dnia roboczego od przyjęcia Zlecenia. Klient ma 2 dni na akceptację naprawy po otrzymaniu jej Kosztorysu. Brak akceptacji przez 7 dni kalendarzowych rozumiane jest jako rezygnacja z naprawy. W przypadku konieczności zakupu części zamiennych od firm trzecich termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest informowany celem akceptacji wydłużonego terminu naprawy lub złożenia rezygnacji z niej.

1b-Koszt usługi zostanie uzgodniony na miejscu w momencie oddawania telefonu do serwisu bądź z Klientem drogą telefoniczną /SMS/. W przypadku braku zgody na kosztorys, Klient zobowiązany jest pokryć koszty diagnostyki technicznej w wysokości 60 zł. Telefon zostanie wydany z serwisu tylko po uiszczeniu tej opłaty.

2-Na wykonaną naprawę oraz wymienione oryginalne części i podzespoły, Klient otrzymuje jednomiesięczną gwarancję, pod warunkiem prawidłowego eksploatowania urządzenia i stosowania materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta sprzętu lub PS. Uszkodzenia mechaniczne oraz ingerencja cieczy wyklucza świadczenia gwarancyjne.

3-Punkt Serwisowy informuje, iż w przypadku naprawy pogwarancyjnej płyty głównej telefonu wykonywanej w PS, może ona ulec uszkodzeniu i w rezultacie okazać się nienaprawialna. Uszkodzenie może wystąpić w przypadku wylutowania i wlutowania elementów elektronicznych BGA gdzie możliwe jest uszkodzenie pól lutowniczych, a w rezultacie trwałe uszkodzenie telefonu i brak możliwości jego naprawy – w sporadycznych przypadkach może nastąpić pogorszenie stanu działania telefonu. Sytuacja ta może mieć również miejsce podczas wymiany oprogramowania, przyczyną może być wada ukryta układów pamięci. W takich przypadkach Punkt Serwisowy nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe uszkodzenie telefonu.

4-Punkt Serwisowy nie odpowiada przed Klientem, za inne usterki i wady ukryte występujące w telefonie w momencie oddawania aparatu do naprawy. Punkt Serwisowy wykonuje naprawę elementu i usterki wskazanej przez klienta w Zleceniu Naprawy i tylko na wykonaną przez siebie usługę udziela gwarancji Punkt Serwisowy jednoznacznie wyklucza założenie i tezę, że telefon z pominięciem usterki zgłoszonej w Zleceniu Naprawy jest w pełni sprawny. W żadnych okolicznościach serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci urządzenia.

5-Podczas wykonywanego zlecenia istnieje prawdopodobieństwo, że w trakcie naprawy zostanie stwierdzona dodatkowa usterka, o ewentualnej zmianie kosztów naprawy Punkt Serwisowy jest zobowiązany poinformować telefonicznie Klienta na podany przez niego numer w Zleceniu Naprawy. W przypadku, gdy klient nie wyrazi zgody na dodatkowe koszty, technik Punktu Serwisowego ma prawo odmówić wykonania wcześniejszego zlecenia, jednak nie zwalnia to Klienta z poniesienia kosztów Ekspertyzy w kwocie 60 zł brutto.

6-W przypadku zlecenia wykonania naprawy telefonu uszkodzonego wskutek zalania/zamoczenia/narażenia na inny kontakt z cieczą, przyczyny zaistniałych uszkodzeń wykluczają udzielenie przez Punkt Serwisowy gwarancji na wykonaną naprawę oraz iż przywrócenie pełnej lub częściowej funkcjonalności telefonu może być z tego powodu niemożliwe, na co Klient wyraża zgodę i bierze na siebie ryzyko związane z wykonaniem takiej naprawy oraz dalszym eksploatowaniem tego telefonu. Zlecając czyszczenie po zalaniu Klient podpisem potwierdza iż zapoznał się  regulaminem : „REGULAMIN -Serwis nie bierze odpowiedzialności za ewentualną utratę danych z pamięci urządzenia, jak też za karty SIM lub karty SD które powinny zostać wyjęte. Klient został poinformowany iż w trakcie czynności serwisowych-wskutek wad ukrytych, zniszczeń elektro-korozyjnych, usunięcia mostków elektro-korozyjnych- stan sprawności urządzenia może ulec pogorszeniu- na co wyraża zgodę. Urządzenia nie uruchamiające się- mogą odzyskać jedynie część funkcjonalności lub nie uzyskać jej wcale i jest to zjawisko niezależne od wykonanych czynności serwisowych. Serwis nie gwarantuje że urządzenie które zostało usprawnione będzie funkcjonowało w okresie późniejszym. Pobrana opłata stanowi pokrycie kosztów użytej chemii technicznej i jest niezależna od uzyskanego efektu. Punkt Serwisowy jednoznacznie wyklucza założenie i tezę, że urządzenie po zalaniu jest sprawne technicznie. Zostaje przyjęte do serwisu jako niesprawne. Upoważnienie Klienta do utylizacji: W przypadku nie odebrania w terminie 30 dni od daty zlecenia – urządzenia którego nie można naprawić lub naprawa przewyższa średnią wartość urządzenia używanego tego typu- upoważniam Serwis do utylizacji urządzenia jako złomu, jednocześnie w pełni świadomie wyzbywam się prawa własności do przedmiotowego urządzenia. ”                                     

7-Depozyt urządzeń usprawnionych w procesie naprawy:Nieodebranie sprzętu w terminie 14 dni od daty zlecenia naprawy po jej wykonaniu – umowa zlecenia naprawy przechodzi w stan bezumownego przechowywania sprzętu na koszt zlecającego /depozyt/. Za przechowywanie w stanie utrzymania sprawności technicznej naliczona jest opłata w wysokości 10 zł za każdy dzień. Klient w każdej chwili może odebrać urządzenie z depozytu po uiszczeniu ustalonej kwoty za naprawę i depozyt. Urządzenie dostarczone do serwisu winno być pozbawione danych wrażliwych lub zresetowane by umożliwić diagnostykę po przeprowadzonej naprawie. Urządzenie z zablokowanym dostępem zostanie sprawdzone tylko w możliwych granicach technicznych, przy czym Zlecający wyzbywa się prawa reklamowania niesprawności których Serwis nie mógł wykryć. Zlecający został poinformowany iż w trakcie czynności serwisowych-wskutek wad ukrytych-stan sprawności urządzenia może ulec pogorszeniu-na co wyraża zgodę. Demontaż-diagnostyka uszkodzeń-wycena naprawy wobec rezygnacji z wykonania naprawy serwisowej wiąże się z opłatą w wysokości 60 zł. Punkt Serwisowy jednoznacznie wyklucza założenie i tezę, że telefon z pominięciem usterki zgłoszonej w Zleceniu naprawy jest w pełni sprawny. Urządzenie po zrealizowanej usłudze-nie odebrane przez 14 dni od daty zlecenia zostaje przekazane do magazynu depozytowego za dodatkową opłatą 10 zł za każdy dzień przechowywania. Upoważnienie Klienta do utylizacji: W przypadku nie odebrania urządzenia oddanego do serwisu w terminie 90 dni od daty zlecenia – upoważniam Serwis do utylizacji urządzenia jako złomu, jednocześnie w pełni świadomie wyzbywam się prawa własności do przedmiotowego urządzenia. Szczegóły w REGULAMINIE SERWISU na stronie https://hitcom.pl Klient oświadcza że zapoznał się z Regulaminem i go w pełni akceptuje.
7a- Depozyt urządzeń niesprawnych i takich których naprawa przewyższa wartość urządzenia- rezygnacja z naprawy:Nieodebranie sprzętu w terminie 14 dni od daty zlecenia naprawy wobec rezygnacji z jej wykonania – umowa zlecenia naprawy przechodzi w stan bezumownego przechowywania sprzętu na koszt zlecającego /depozyt/. Za przechowywanie naliczona jest opłata w wysokości 10 zł za każdy dzień. Upoważnienie Klienta do utylizacji: W przypadku nie odebrania w terminie 30 dni od daty zlecenia – urządzenia którego nie można naprawić lub naprawa przewyższa średnią wartość urządzenia używanego tego typu- upoważniam Serwis do utylizacji urządzenia jako złomu, jednocześnie w pełni świadomie wyzbywam się prawa własności do przedmiotowego urządzenia. ”

8-Odbiór telefonu z Punktu Serwisowego może nastąpić jedynie po zwrocie dowodu nadania sprzętu do serwisu. W przypadku zagubienia formularza istnieje po stronie Klienta obowiązek udokumentowania własności.

9-Ewentualne reklamacje napraw wykonanych przez Punkt Serwisowy będą rozpatrywane indywidualnie w terminie do 14 dni kalendarzowych. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy – a w sytuacji, gdy jest ona niemożliwa , przysługuje mu prawo do zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę.Serwis odmówi naprawy gwarancyjnej w przypadku uszkodzenia mechanicznego lub wskutek działania cieczy.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku i jest integralną częścią zakresu Usług Serwisowych.